Vedtægter

Vedtægter for Halkjær Å Lystfiskerforening

 1. Foreningens formål er at leje egnede fiskevande og at bevare og pleje fiskerettighederne i Halkjær Å og Sønderup Å, samt ophjælpe bestanden af fisk.
 2. Foreningen udsender medlemskort, der giver ret til fiskeri med stang og snøre i foreningens vande. Ægtefæller og børn under l8 år fisker gratis ifølge med medlem. Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen i henhold til budgetterede udgifter. Der betales et indskud ved optagelse i foreningen.
 3. Fiskerne skal færdes så tæt på åen som muligt og ikke beskadige natur eller genstande (skilte, hegn etc). Medlemmerne skal respektere, at lodsejeren og den, der har lodsejerens tilladelse frit kan fiske på den pågældende lodsejers åstykke. Medlemmerne skal undgå at bortvise børn og unge under 18 år, selv om disse ikke har tilladelse til at fiske det pågældende sted.
 4. Fiskenes mindstemål skal overholdes. Bestyrelsen kan frede fiskevandet eller dele heraf i begrænsede perioder.
 5. Bestyrelsen bestar af 5 medlemmer, der konstituerer sig selv efter valg på generalforsamlingen. Mindst 3 af disse skal være bosiddende i postnummer 9240 Nibe. Valgperiode er 2 år.
 6. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen eller mindst 25 % af medlemmerne skriftlig fremsætter ønske herom.
 7. Den årlige generalforsamling afholdes i november måned, med angivelse af dagsorden og bekendtgøres skriftlig 8 dage i forvejen. Hvert enkelt medlem modtager skriftlig indbydelse.
 8. Fuldt betalende medlemmer må ikke overstige 75. Der føres ventelister og bestyrelsen optager medlemmer vejledt af denne. Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen og er kontingentfrie. Alle der er ældre end 65 år eller førtidspensionist betaler mindre kontingent. Gæster kan medtages mod betaling.
 9. Det årlige kontingent SKAL betales inden den anførte betalingsfrist, som er 1 januar. Overskridelse heraf medfører gebyrpålæggelse og ved manglende betaling på ny ophæves medlemskabet.
 10. Vedtægtsændringer kræver 1/2 af de fremmødtes stemmer og opløsning af foreningen kræver 2/3 af samtlige medlemmers stemmer. Såfremt dette ikke kan opnås, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer.
 11. Ved opløsning af fiskeforeningen tildeles eventuel formue et af generalforsamlingen bestemt formål.

Bestyrelsen 2023