Nyt fra bestyrelsen/åen

Nyt fra bestyrelsen/åen

Bemærk: Under denne tekst vil der stå noget med XX Replies toNyt fra bestyrelsen/åen”.

Det kan desværre ikke ændres til dansk, men betyder XX svar til “Nyt fra bestyrelsen/åen på dansk, dvs hvor mange indlæg der er sendt ind til Nyt fra bestyrelsen/åen siden.

10 Replies to “Nyt fra bestyrelsen/åen”

 1. Dagsorden:
   
  1) Valg af dirigent
  Hans Ole Petersen blev valgt
   
  2) Formandens beretning.
  Formanden kunne berette, at foreningen har 90 års jubilæum i år. Formanden har selv været medlem af foreningen i 50 år. Herefter fortalte han om forskellige forhold ved åen. Forening har pt 122 medlemmer og det tæller både ordinære medlemmer og pensionister. Medlemstallet har været stabil, men det kan i fremtiden være svært at få medlemmer nok, da fiskeriet ikke er så attraktivt som tidligere.
  Det sidste dambrug ved Rebstrup er ændret, vandet ledes ikke længere direkte ind i dambruget. Det har givet nye muligheder for gydebanker. Der er lavet nye slyngninger oppe ved Aars. Rensningsanlægget i Aars skal nedlægges. 2029 skal projektet være afsluttet. Videre fortalte formanden om fiskebestanden i vores åsystemer, herunder ændringer af gydebanker, vandplanter m.m. Vi kan konstatere at fjorden, forsat er ramt af bundvendinger og algeopblomstring, som desværre forhindrer fiskene i både at gå ud og ind i vores åsystem. Af andre udfordringer, blev der nævnt en række invasive arter, som udfordrer de gamle arter i fjorden.
  Diskussionen fra sidste år om skarvregulering, blev taget op igen. Formanden har talt med en række lodsejere om muligheden at regulere skarven. Det er yderst besværligt at få tilladelse til det. Det er lodsejeren,det skal søge tilladelsen. Det er ikke lykkes for foreningen at få en tilladelse til regulering af skarv. Der var en række bemærkninger og spørgsmål om skarven, men konklusionen er, at der ikke er givet nogen tilladelser.
  Formandens beretning blev godkendt.
   
  3) Udfordringer omkring Halkjær Å og Sønderup Å
  Beretning omkring arbejdsdage ved Sønderup Å v/Hans Ole
  Der er blevet slået vegetation ved åen forskellige steder. Der er foretaget forskellige tiltag for at reetablere nye gydebanker gennem samarbejde med Rebild kommune. Der er etableret et sandfang ved Mosbæk, hvor der er muligheder for nye gydebanker. Se foreningens hjemmeside for mere info.
  Grødepinde er etableret i åen. Vi glæder os til at se virkningen. Vandplejenudvalget ønsker tilbagemeldinger fra medlemmer om virkningen af grødepælene, når medlemmerne har fisket i åen.
   
  4) Foreningens regnskab v/Karen
  Karen fremlagde regnskabet . Vi har ikke længere fiskevand ved Preben og Lone. Vi har færre udgifter end tidligere og derfor er der flere penge på kontoen. Der er ikke folk på ventelisten.
  Regnskabet blev godkendt!
   
         a) Fastsættelse af kontingent.
         Foreningen foreslår samme kontingent. Det er vedtaget
   
  5) Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Gustav overtager Torbens plads og Gustav indtræder derfor i bestyrelsen fra dags dato.
  Rolf og Karen blev genvalgt.
   
  b) Valg af suppleanter
  Tre suppleanter var interesseret i at stille op
  Aage Drøhse, Lasse Thomassen og Claus Thomsen stillede op
  Der blev foretaget skriftlig afstemning.
         Aage 21
         Lasse 15
         Claus 5
  Aage og Lasse valgt som suppleanter
   
  6) Valg af revisorer
         a) Jens Sørensen og Hans Ole Pedersen blev genvalgt
   
  7) Forslag fra medlemmerne.
  Ingen forslag
   
  8) Uddeling af præmie for de tre største havørreder.
         1. Mathias Kamstrup havørred 60 cm ( ingen vægt)
         2. Morten Kamstrup havørred 58 1,85 kg
   
  9) Eventuelt.
    Intet under evt.
   
   Ref Frank Storgaard

  1. Hvordan vil Frank Storgaard forklare påstanden om, at det er den enkelte lodsejer, der skal søge tilladelse til regulering af skarv, når Miljøstyrelsen skriver følgende på deres hjemmeside: Lokale foreninger kan også få reguleringstilladelse, hvis de organiserer lystfiskere, erhvervsfiskere, fritidsfiskere eller lodsejere.
   Frank Storgaard, – vil du svare på det spørgsmål, tak?
   Det tog mig ca. 30 sekunder via Google at finde ud af, postulatet i referatet er forkert. Og det lykkes i øvrigt for mange andre foreninger, som jo åbenbart evner det.

 2. https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?mapheight=862&mapwidth=1877&label=&ignorefavorite=true&profile=vandrammedirektiv3-2022&selectorgroups=VP3e22-K11+VP3e22-K3+K11-vandlob&layers=theme-dtk_skaermkort_daempet_daf+theme-vp3e2022-vandlob-indsats_straekning_restaurering+userpoint+userline+userpolygon+selectorpoint+selectorline+selectorpolygon+selectorbufferzone&opacities=1+1+1+1+1+1+1+1+1&mapext=530271.0570142359+6302091.05186606+542251.8330526358+6307575.840896459&maprotation=

  Hermed info 21/11 2024 vedr. (Vandplan 3) som viser en oversigt over samtlige ”Mindre strækningsbaserede restaureringer” (Det betyder grus, sten og træbeplantning.)
  Som I kan se, er både Halkær/Sønderup Å markeret en del. Det som kan være interessant for Halkær Å Lystfiskeriforening er bla. strækningen fra sammenløbet til Højris som er i spil, samt en del små bække opstrøms.
  Der vil i de markerede positioner vurderes om det giver mening at lave tiltag, i form af grus udlægning mm. Der vil i 2024 blive lavet vurderinger, samt godkendelser/høringer osv.
  Man har fra div. kommuner vist positive tilkendegivelser for tiltagene, men kan selvfølgelig ikke pt. give en tidshorisont.
  Info: (et sidespring) Jeg talte med Niels B.S. Rebild kommune som kunne berette han havde en Å mand oppe i de øverste dele af Å systemet , som kunne tilbagemelde han så pæne/store gydende fisk.

  VH. Åen v/ Hans Ole Pedersen

 3. Teksten fra vedhæftede fil:

  Aalborg den 5.november 2023
  Kære Fiskekammerat.

  Så er det ved at være tid til den årlige generalforsamling. Bestyrelsen håber, at du vil deltage og opfordrer alle til at deltage i efterfølgende middag.

  Generalforsamlingen afholdes i Pavillonen i Skivum Krat torsdag den 23. november kl. 18:00
  Traditionen tro serveres der kogt torsk. Der er dog mulighed for, at den der ikke bryder sig om torsk, kan få serveret wienersnitzel i stedet for. Pris for mad er 200,00kr. Foreningen betaler for drikkevarer.

  Tilmelding til undertegnede senest den 16.november 2023. Man skal både meddele om man kommer, om man vil spise og hvad man vil have at spise.

  Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (16. november 2023) gerne på mail ( karenrovsing@outlook.dk ) eller rolf@ulrichs.dk

  Dagsorden:

  1) Valg af dirigent
  2) Formandens beretning.
  3) Udfordringer omkring Halkjær Å/Sønderup Å
  a) Beretning omkring arbejdsdage ved Sønderup Å v/Hans Ole
  4) Foreningens regnskab
  a) Fastsættelse af kontingent.
  5) Valg af bestyrelsesmedlemmer
  a) På valg er Rolf og Karen og Gustav
  b) Valg af suppleanter
  6) Valg af revisorer
  a) Jens Sørensen og Hans Ole Pedersen
  7) Forslag fra medlemmerne.
  8) Uddeling af præmie for de tre største havørreder.
  9) Eventuelt.

  På bestyrelsens vegne
  Venlig hilsen
  Karen Rovsing
  Tlf.21 67 35 27
  karenrovsing@outlook.dk

 4. Hej Fiskekammerat
  Så er der tid til generalforsamling (se den vedhæftede fil).
  Husk at betale kontingent for 2024 senest 1. januar 2024.
  Kontingentet er for fuldbetalende 750,00 kr. og for pensionister er der 400,00 kr.
  Vores kontonummer er 3724-3724079865

  Venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne
  Karen Rovsing

 5. Tiltag: 2023
  Vi forventer sidst i juni at have en arbejdsdag. Pt.er der medlemmer, som har givet tilsagn om deltagelse, så holdet er sat for denne gang.
  Hvis der skulle være nogle, der ønsker at give en hånd med en anden gang, så giv lige undertegnede et ring. Da vi ikke ønsker en ”sværm” af mennesker, grundet respekt for lodsejerne, har vi været nødsaget til at sætte en begrænsning for antallet af deltager.

 6. Skarver:
  Formanden HÅL. har talt med nogle lodsejere i forbindelse med en eventuel reducering. Men da der er nogle lodsejere der ikke ønsker dette, må det respekteres. Vi ønsker i den forbindelse ikke at miste fiskevand.
  Til videre orientering forlyder det, at der er reduceret en del skarver i Halkær bredning. Fra herboende/lokale kan man både se og mærke reducering. Det er primært Halkjær bredningen/ Halkjær Å, man har observeret ændringen.

 7. Aalborg Kommune:
  I forbindelse med de 3 ansøgte grus udlægninger nedstrøms veggerbroen, blev der rykket for en eventuel tidshorisont. Men da AAK. på nuværende har nogle store projekter kørende, var det pt. ikke muligt, men vi forventer, at det bliver i efteråret 2023.

 8. Rebild Kommune:(RB)
  Projektet ved Rebstrup dambrug er afsluttet og fungerer godt, RB. Niels B.S. kunne berette ved mødet d. 14/4, at tiltaget har givet en del turbulens opstrøms, så nogle af de ”gamle tilsandede” gydebanker begynder at ”titte” frem.
  Et flot projekt som nok skal ”tiltrække” de ønskede fisk. (har medsendt billede)

  Projektet med grødepindene er afsluttet og har givet en del liv i åen, nogle af grødepindene er sat i forbindelse med nogle af de steder, der før var naturlige gydebanker som et prøveprojekt, for at se om de evnt. kan skabe lidt turbulens så sandet føres videre og ”eventuel” gydebankerne ”titter” frem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Please reload

Vent venligst...